4-methoxybenzoic acid

Tên gọi khác: 4-methoxybenzoic acid

(Tiếng Việt. Axit 4-methoxybenzoic)

Xem thêm anisic acid (p-anisic acid).


Top