Chinese angelica root

Tên gọi khác: Chinese angelica root

Chinese angelica root– rễ cây bạch chỉ Trung Quốc. Xem thêm cây bạch chỉ.


Top