Chitin (chitine)

Tên gọi khác: Chitin (chitine)

Chitin (chitine)– một chất giữ ẩm và hình thành màng. Đây là một polysaccharide tìm thấy trong tự nhiên trong vỏ các loài giáp xác như tôm, cua, cũng như một số nấm và tảo. xem thêm chitosan


Top