DEA (diethanolamine)

Tên gọi khác: DEA (diethanolamine)

DEA (diethanolamine) – một alkali vô cơ được dùng trong quá trình điều chế nhằm trung hòa các acid vô cơ. Nó thường được liệt kê trên các nhãn hóa chất ghi trước các hợp chất mà nó trung hòa. Ví dụ như oleth-3 phosphate là một nhũ tương mạnh, nhưng nó mang tính acid mạnh khi mới sản xuất, do vậy các nhà sản xuất sử dụng DEA để trung hòa. Alkali vô cơ cải thiện trạng thái tự nhiên của quá trình điều chế.


Top