DEA oleth-3 phosphate

Tên gọi khác: DEA oleth-3 phosphate

DEA oleth-3 phosphate – một nhũ tương. Đây là muối diethanolamine của hỗn hợp phức tạp của phosphoric acid ester và oleth-3.


Top