Dicetyl phosphate

Tên gọi khác: Dicetyl phosphate

Dicetyl phosphate – được dùng trong các chất điều chế mỹ phẩm như chất nhũ tương hóa và chất hoạt động bề mặt.


Top