Diisopropyl dimerate

Tên gọi khác: Diisopropyl dimerate

Diisopropyl dimerate – một chất làm thay đổi sinh lý và trao đổi chất mang tính hóa học làm giảm khả năng gây kích ứng của các chất được đưa vào quá trình điều chế.


Top