Elastin polypeptides

Tên gọi khác: Elastin polypeptides

Elastin polypeptides– một dẫn xuất elastin được dùng như một hoạt chất được vận chuyễn bởi liposome.


Top