Glycyrrhetic acid

Tên gọi khác: Glycyrrhetic acid

Glycyrrhetic acid– xem 18 beta-glycerrhentinic acid.


Top