Honeysuckle oil

Tên gọi khác: Honeysuckle oil

Honeysuckle oil–dầu cây kim ngân– là một chất được thêm vào mang đặc tính sinh học và có tính chất giống với chiết xuất cây kim ngân.


Top