Hydroxylated lanolin

Tên gọi khác: Hydroxylated lanolin

Hydroxylated lanolin– một dạng biến đổi của lonolin. Nó giúp tăng tính dính, tính nhớt, và khả năng nhũ hóa của lanolin. Nó là một tác nhân tạo huyền phù tốt. Nó được chiết xuất bằng cách hydroxylation có điều khiển của lanolin. Xem thêm lanolin.


Top