Keratin amino acid

Tên gọi khác: Keratin amino acid

(Tiếng Việt. axit amin keratin)

Hỗn hợp các axit amin thu được qua quá trình thuỷ phân hoàn toàn keratin.

Xem thêm amino acid; keratin.


Top