Khus-khus

Tên gọi khác: Khus-khus

Xem thêm vetiver oil.


X
Top