Live yeast cell derivative

Tên gọi khác: Live yeast cell derivative

(Tiếng Việt. Dẫn xuất từ tế bào men sống)

Xem thêm tissue respiratory factor.


Top