Marine sediment

Tên gọi khác: Marine sediment

(Tiếng Việt. Trầm tích đại dương)

Một tên gọi hoàn thiện cho các hợp chất không xác định dưới đại dương. Xem thêm algae extract; marine plasma extract; seaweed extract.


Top