Methoxy propyl gluconamide

Tên gọi khác: Methoxy propyl gluconamide

Một dẫn xuất của axit alphahydroxy được sử dụng như một chất dưỡng ẩm và chất làm mềm. Tính axit rất yếu của nó cho phép sử dụng thuận lợi trên bề mặt da khô, rất khô và có vảy, trong khi các loại axit alphahydroxy khác có thể không hiệu quả lắm.


Top