Methylsilanol elastinate

Tên gọi khác: Methylsilanol elastinate

Một dẫn xuất của protein được dùng làm chất điều hòa da.


Top