Mimosa bark extract

Tên gọi khác: Mimosa bark extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất vỏ cây trinh nữ)

Xem mimosa tenuiflora.


Top