Mineral wax

Tên gọi khác: Mineral wax

(Tiếng Việt. Sáp khoáng)

Xem ozokerite.


Top