Panthenyl triacetate

Tên gọi khác: Panthenyl triacetate

Một dẫn xuất của axit pantothenic có hoạt tính của vitamin B. Xem thêm axit pantothenic.


Top