Parsley seed

Tên gọi khác: Parsley seed

(Tiếng Việt. Hạt mùi tây)

Xem parsley oil.


Top