Peg-30 castor oil (hydrogenated)

Tên gọi khác: Peg-30 castor oil (hydrogenated)

(Tiếng Việt. PEG-30 dầu thầu dầu (đã hydro hóa))

Một chất làm mềm, chất tẩy, nhũ hoá, và chất làm tan dầu-trong-nước được khuyến khích sử dụng cho dầu thơm, và các loại dầu khác khó hoà tan.


Top