Peptide clb-253, -cl-2572, -clf-5

Tên gọi khác: Peptide clb-253, -cl-2572, -clf-5

Tên thương mại cho một chuỗi các peptide khác nhau được tìm thấy trong sản phẩm của một số quá trình sản xuất mỹ phẩm đặc biệt. Xem peptide.


Top