Peptone

Tên gọi khác: Peptone

Một loại dẫn xuất của protein. Xem protein.


Top