Piscine oil C30 – C46

Tên gọi khác: Piscine oil C30 – C46

(Tiếng Việt.Dầu cá C30 – C46)

Một loại dầu cá được sử dụng làm chất làm mềm.


Top