Polyisobutene (hydrogenated)

Tên gọi khác: Polyisobutene (hydrogenated)

(Tiếng Việt. Polyisobutene (đã hydro hoá))

Một chất làm mềm.


Top