Polysaccharide xanthan

Tên gọi khác: Polysaccharide xanthan

Xem xanthan gum.


X
Top