Potassium carbomer 941

Tên gọi khác: Potassium carbomer 941

(Tiếng Việt. Kali carbomer 941)

Xem mục carbomer ở chương 4.


Top