PVP

Tên gọi khác: PVP

Xem polyvinylpyrrolidone.


Top