Red clover

Tên gọi khác: Red clover

(Tiếng Việt. Xa trục thảo đỏ)

Được mô tả là hữu ích cho việc điều trị mụn và chứng chàm bội nhiễm. Xem thêm clover; isoflavone.


Top