Red raspberry extract

Tên gọi khác: Red raspberry extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất mâm xôi đỏ)

Được đánh giá là một chất làm se. Xem thêm raspberry concentrate.


Top