Sacred bark

Tên gọi khác: Sacred bark

(Tiếng Việt. Vỏ cây thiêng)

Xem cascara sagrada extract.


Top