Salt

Tên gọi khác: Salt

(Tiếng Việt. Muối)

Xem sodium chloride.


Top