Sclary sage oil

Tên gọi khác: Sclary sage oil

(Tiếng Việt. Dầu cây sclary sage)

Xem clary sage oil.


Top