Sd alcohol-40b

Tên gọi khác: Sd alcohol-40b

Chữ B biểu thị cho một quá trình biến tính đặc biệt. Xem thêm alcohol SD-40.


Top