Shave grass

Tên gọi khác: Shave grass

(Tiếng Việt. Cỏ đuôi ngựa)

Xem horsetail extract.


Top