Silk amino acid

Tên gọi khác: Silk amino acid

(Tiếng Việt. Axit amin tơ tằm)

Một protein có nguồn gốc tơ tằm, là kết quả của quá trình thủy giải hoàn toàn tơ tằm. Xem thêm amino acids; silk protein.


Top