Sodium phosphate

Tên gọi khác: Sodium phosphate

(Tiếng Việt. Natri phosphate)

Giúp duy trì pH của sản phẩm.


Top