Vegetable starch

Tên gọi khác: Vegetable starch

(Tiếng Việt. Tinh bột thực vật)

Một chất làm đặc.


Top