Volcanic sand

Tên gọi khác: Volcanic sand

(Tiếng Việt. Cát núi lửa)

Chất mài mòn nhẹ. Nó được sử dụng trong các sản phẩm lột da.


Top