Wheat starch

Tên gọi khác: Wheat starch

(Tiếng Việt. Tinh bột lúa mì)

Sử dụng làm chất làm dịu chứng viêm và làm mềm và sử dụng trong phấn phủ. Tinh bột lúa mì trương lên khi thêm nước vào. Nó được lấy từ lúa mì.


Top