White nettle (Lamium album)

Tên gọi khác: White nettle (Lamium album)

Tên gọi khác: white dead-nettle

(Tiếng Việt. Cây tầm ma trắng)

Được cân nhắc là chất làm se, nó cũng được sử dụng để làm lớp che phủ có mùi. Nó được lấy từ hoa hoặc lá cây. Xem thêm nettle.


Top