Wild marjoram

Tên gọi khác: Wild marjoram

(Tiếng Việt. Cây kinh giới dại)

Xem wild Spanish marjoram.


Top