Wood alcohol

Tên gọi khác: Wood alcohol

(Tiếng Việt. Ancol gỗ)

Xem alcohol.


X
Top