Ylang-ylang water

Tên gọi khác: Ylang-ylang water

(Tiếng Việt.Nước ngọc lan tây)

Xem ylang-ylang oil


Top