Ylang-ylang water

Tên gọi khác: Ylang-ylang water

(Tiếng Việt. Nước ngọc lan tây)

Xem ylang-ylang oil.


Top