2-octyl-1-dodecanol

Tên gọi khác: 2-octyl-1-dodecanol

Một chất làm mềm.


Top