facebook

Định nghĩa Emulsifier

Tên gọi khác: Emulsifier

(Tiếng Việt. Chất nhũ hóa)

Chất nhũ hóa có chức năng giữ cho các thành phần nền dầu và nước ổn định với nhau, tránh việc chúng bị tách rời trong hóa phẩm.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top