Fir needle

Tên gọi khác: Fir needle

Fir needle– lá kim của cây gỗ linh sam. Xem thêm chiết xuất lá kim cây thông.


Top