facebook

Định nghĩa Ilomastat

Tên gọi khác: Ilomastat

Ilomastat– giúp ngăn ngừa sự hình thành ma trận metalloproteinase. Ma trận metalloproteinase là một nhóm các enzym gây ra sự suy giảm chất nền ngoại bào và protein của nó gồm cả collagen. Do vậy ilomastat giúp ngăn ngừa sự hình thành nhóm enzyme này. Nó cũng ngăn chặn hướng tấn công hiện tại của vi khuẩn.


Top